تاپ ناچ.فاندامنتال.خوش آمدگویی

مجموعه تاپ ناچ فاندامنتال عنوان درس : خوش آمد گویی اهداف درس : خود را معرفی کنید. با مردم احوالپرسی نمایید. خداحافظی کنید. در این درس فرا می گیریم که…

ادامه خواندنتاپ ناچ.فاندامنتال.خوش آمدگویی